Subsidie funderingsherstel en funderingsonderzoek rotterdam


Wat houdt subsidie funderingsherstel in?

Funderingsherstel vraagt een groot budget. Het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam kon hierin iets voor u betekenen. Huiseigenaren met een slechte fundering konden voorgaande jaren bij het funderingsloket een lening met subsidie in de vorm van lage rente voor funderingsonderzoek en funderingsherstel krijgen. Echter vanaf 1 januari 2015 is de regeling dat woningeigenaren relatief goedkoop geld konden lenen tegen ongeveer 1,5% rente helaas opgeheven. Banken vragen vaak bijna zes procent. Of u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van uw inkomen.

Afgeschafte subsidie Funderingsherstel Gemeente Rotterdam

Volgens de gemeente was de regeling op termijn niet houdbaar. In 2013 werden er al meer leningen aangevraagd dan er geld beschikbaar was. Door nieuwe wetgeving worden de leningen voor de gemeente ook financieel risicovoller. De regeling werd uitgevoerd in samenwerking met de bank Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het SVn voert een soortgelijke regeling ook uit in een aantal andere steden in Nederland. Door het gehele land zijn verschillende subsidieregelingen van kracht met betrekking tot het herstellen en vervangen van funderingen. Het is raadzaam om de website van uw eigen gemeente te raadplegen voor de juiste informatie.
Via RTV Rijnmond

Wel subsidie Funderingsonderzoek Gemeente Rotterdam

Wel subsidieert de Gemeente Rotterdam het funderingsonderzoek tot 75% van de kosten, tot een maximum van € 1500,- per eigenaar. U dient het onderzoek samen met de andere woningeigenaren te laten uitvoeren wanneer uw woning onderdeel is van een bouwblok, gebouw of pand met meerdere woningen. De huizen staan immers op dezelfde fundering. Het onderzoeksbureau dat het funderingsonderzoek uitvoert, vraagt op aangeven van de eigenaar/eigenaren de subsidie aan.

Een voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat het onderzoeksrapport aan het funderingsloket moet worden overhandigd. Zo krijgt de gemeente meer inzicht in waar de problemen spelen en kan zij indien nodig sturen op herstel. Een andere voorwaarde is dat de uitkomsten van het onderzoek worden opgenomen in een openbaar toegankelijk systeem zoals de risicokaart van gemeente Rotterdam. Dit bevordert transparantie op de woningmarkt. Met namebewoners (huurders) en aspirant kopers moeten zich op de hoogte kunnen stellen van de staat van de fundering van een pand.

Via site Gemeente Rotterdam

Toch subsidie funderingsherstel? Volg het Nationaal funderingsfonds

Al langere tijd stagneren (collectieve) herstelprojecten, omdat de benodigde financiering niet rond komt door een te gering inkomen en/of te lage waarde van de woning, in relatie tot de geldende financieringseisen. Huiseigenaren kunnen uit het fonds een lening krijgen voor hun funderingsherstelopgave, mits gecombineerd met energiebesparing. KCAF werkt met private en publieke partijen door op de ontwikkeling van een fonds om het herstel van deze projecten toch mogelijk te maken. Het nationaal funderingsfonds is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor NHG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en KCAF. Het voorstel voor het fonds richt zich daarnaast ook op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen.
Via site kcaf

Kosten besparen & meerwaarde creëren

Zaak is om als straat met elkaar de funderingsproblematiek van de aaneengeschakelde woningen in gezamenlijkheid aan te pakken. Omdat funderingsherstel het beste werkt als het gedaan wordt per huizenblok. Zeker wanneer aangetoond wordt dat één of meer panden binnen de bouwkundige eenheid binnen 15 jaar funderingsherstel nodig hebben.

Het Funderingshuis zorgt samen met u dat de eigenaren van naastgelegen panden betrokken en ingelicht zijn. En dat het funderingsherstel dat wordt uitgevoerd duurzaam is en op deze wijze bijdraagt aan constructieve verbetering van de funderingssituatie in uw bouwblok of straat. Dit kan u ook kosten voordelen opleveren. Collectiviteit, mobiliseer uw buren.

Maak van een probleem een kans

Denk ook bij het herstellen van uw fundering aan het gebruik maken van het onderkelderen van uw woning. Kelderbouw, kortom een gehele nieuwe benedenverdieping, zorgt voor m2 woonoppervlakte toevoeging en een hogere verkoopwaarde van uw woning. Via een taxatie van samenwerkende makelaars kunt u uw hypotheekaanvraag onderbouwen.