Privacy verklaring

Lees hier hoe we met jouw gegevens omgaan

Privacybeleid van hetfunderingshuis.nl

Deze website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

 

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Het Funderingshuis

Bornissestraat 2

3044 AE Rotterdam

Eigenaar contact-e-mailadres: info@hetfunderingshuis.nl

 

Soorten verzamelde Gegevens

Contactformulieren en offerteaanvraag

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: aanhef, voornaam achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bijgevoegde bestanden.

 

Analytics

Onder het soort gegevens dat deze website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie en Gebruiksgegevens.

 

Mailinglijst of nieuwsbrief Het Funderingshuis

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze website.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres.

 

Globale zaken van de gegevens

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met Het Funderingshuis.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

 

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan Het Funderingshuis te verstrekken.

 

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

Het Funderingshuis neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast Het Funderingshuis kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door Het Funderingshuis als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij Het Funderingshuis worden aangevraagd.

 

Rechtsgrond voor verwerking

Het Funderingshuis mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag Het Funderingshuis mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Het Funderingshuis rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Het Funderingshuis is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Het Funderingshuis of van derden.

In ieder geval is Het Funderingshuis graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

 

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Het Funderingshuis en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door Het Funderingshuis zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij Het Funderingshuis met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

 

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen Het Funderingshuis en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Het Funderingshuis zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die Het Funderingshuis nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met Het Funderingshuis.

Het Funderingshuis kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan Het Funderingshuis verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat Het Funderingshuis zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses en Contact met de Gebruiker. Ook worden de gegevens uit offerte-aanvragen bewaard voor facturatie zodra het project in gang is gezet.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

 

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door Het Funderingshuis worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of Het Funderingshuis de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken.Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal Het Funderingshuis hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen.Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om Het Funderingshuis hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan Het Funderingshuis is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van Het Funderingshuis, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of Het Funderingshuis Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

 

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan Het Funderingshuis worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door Het Funderingshuis zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

 

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

Het Funderingshuis kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Het Funderingshuis genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

 

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

 

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

 

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van Het Funderingshuis meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

 

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

 

Wijzigingen van dit privacybeleid

Het Funderingshuis behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die Het Funderingshuis beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient Het Funderingshuis opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze website (of externe diensten die worden ingezet in deze website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website. De Verwerkingsverantwoordelijke is Het Funderingshuis van deze website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze website

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 15 september 2018

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in, zodat we contact kunnen opnemen met u.


[honeypot email-503]

X
Contact

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. meer informatie

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. Privacybeleid Cookiestatement

Afwijzen