Funderingsonderzoek


Bent u niet zeker over de staat van uw fundering of treden verzakkingen op? Funderingsonderzoek zet onzekerheid om naar een duidelijk rapport. Het Funderingshuis laat dit onafhankelijk onderzoeken volgens de F3O-richtlijnen (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). Hier kunt u de F30 richtlijnen gratis downloaden.

Funderingsonderzoek Rotterdam specialistFunderingsonderzoek

Het Funderingshuis kan een funderingsonderzoek uitvoeren voor uw woning, maar kan ook de funderingskwaliteit van de direct naast u gelegen woningen of een geheel woonblok in beeld brengen. Collectiviteit, met uw buren.

Een funderingsonderzoek geeft u een goed beeld van de funderingsherstelwerkzaamheden en vervolgacties direct of in een meerjarenplan. U kunt hierin ook zien wat u eventueel zelf kunt uitvoeren of wat specialistisch werk is.

Waar bestaat een funderingsonderzoek uit?

Deze bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
– archiefonderzoek
– bekijken constructief verband
zetting en zettingverschillen.
– pandinspectie:
aard van de scheurvorming,
mate van scheurvorming,
belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting).
– bodemopbouw (ivm mogelijke negatieve kleef)
grondwaterstand,
NAP maatvoering.
– gegevens metingen en constateringen inspectieputten
houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of
niet). Bij twijfel keuring SHR.
onderlinge paalafstanden en de paaldikte
bepaling van de belasting en de belastbaarheid van de palen door het onder spanning
zetten van de paal/palen
– uitkomst lab onderzoeken houtmonsters *wanneer uitgevoerd

Uiteindelijk zal een rapport van het onderzoek een beoordeling geven van de conditie van een gehele
fundering, hieruit valt een handhavingtermijn af te leiden.

Handhavingstermijn

Een handhavingtermijn is de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende omstandigheden zal blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn.

Funderingstechnische handhavingtermijn
Beoordeling

Ruim voldoende  > 25 jaar
Voldoende  > 25 jaar
Matig  10 -15 jaar
Onvoldoende  0 – 5 jaar

Een degelijk uitgevoerd rapport is ongeveer 5 jaar te gebruiken als bewijs bij verkoop van een pand.
Is het rapport ouder dan 5 jaar dan adviseren wij voor verkoop opnieuw een onderzoek te laten
uitvoeren indien u zeker wilt weten wat de conditie van de fundering op dat moment is.

Na het funderingsonderzoek

Naast funderingsonderzoek hebben wij een breed scala van producten en diensten waarmee we u een passend voorstel en vervolgtraject kunnen aanbieden voor uw funderingsproblematiek en eventuele bouwkundige werkzaamheden.

Na het funderingsonderzoek volgen diensten zoals 0-metingen, sonderingsonderzoek, constructieberekeningen en constructieadvies, vergunningsaanvragen, de daadwerkelijke funderingsherstelwerkzaamheden, monitoren, trilmetingen en eventueel bijkomstige bouwkundige werkzaamheden. Ons bouwkundig advies of wanneer u wenst een bouwkundig rapport geeft u inzicht in de renovatieopties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderkelderen van uw woning en afwerking door stucadoors, timmerlieden, trapplaatsers etc. Of het netjes afwerken van uw buitengevel.

Zoals alles begint het bij een begin.

Een kennismaking, een goed gesprek, en wat ons betreft bezichtigen op locatie. Alleen zo kunnen wij uw situatie en uw wensen op een juiste wijze in kaart brengen. En belangrijker nog u de juiste oplossing bieden met een realistisch scherp budget zonder onverwacht meerwerk.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.funderingsonderzoek