Fundering op staal


Fundering op staal is een benaming voor alle op toplaag aangebrachte constructies

Of anders gezegd, als de palen niet reiken tot in de vaste zandlaag is sprake van een fundering op staal. Funderingen op staal worden toegepast als de bodem onder het gebouw voldoende daadkracht heeft om het gewicht van het gebouw te dragen. Deze huizen zijn gebouwd op een iets verbrede voet van steen of beton. We noemen dit ook wel huizen gebouwd op staal. Het pand rust op de bodem. In Nederland bestaat zo’n ondiepe grondlaag meestal uit zand. Ook op stijve leem en harde klei is fundering op staal mogelijk.

Funderingsproblemen bij huizen gebouwd op ‘staal’

Met welke funderingsproblemen kunt u te maken krijgen bij een fundering op staal? Het pand rust op de bodem. Als de bodem zakt, zakt het pand mee, maar niet altijd gelijkmatig. Bij gelijkblijvende grondwaterstand of verhoging hiervan, treedt vroeg of laat grondwateroverlast op. Primair is echter sprake van een funderingsprobleem ten gevolge van een slappe bodem, grondverzakking of aantasting van het roosterhout. Soms zijn grondwatermaatregelen mogelijk voor bescherming of uitstel van de aantasting.

Diverse herstelmethoden bij fundering op staal

Het funderingsherstel van fundering op staal kan bestaan uit stabilisatie door middel van grond- en bodeminjecties.
Er zijn diverse herstelmethoden zoals: fundatiestabilisering met expansieharsen of met waterglasinjecties, liften van de funderingsplaat, versterken van de bestaande fundering op staal of liften van de funderingsplaat. In elk geval start het proces met funderingsonderzoek per pand of per bouwkundige eenheid. Met injectietechnieken wordt de grond onder een verzakkende of instabiele fundering verdicht of worden de grondeigenschappen zo veranderd dat weer een stabiele situatie ontstaat. Verdere verzakking wordt hiermee voorkomen. In sommige gevallen kan de opgetreden zetting van de fundering zelfs worden opgeheven.

Elke aanvraag is specifiek en heeft een eigen aanpak nodig. Neemt u dan ook gerust vrijblijvend contact met ons op via onze contactpaginafundering op staal